اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی گروه آمار وتحلیل اطلاعات شهرداری رشت خوش آمدید.                    آمار ستون فقرات برنامه ریزی است.(مقام معظم رهبری)

 

 

پنج شنبه 1401/3/5 ساعت 12:16

شرح وظایف گروه آمار و تحلیل اطلاعات

شرح وظایف گروه آمار و تحلیل اطلاعات

  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
  • جمع آوری و تحلیل اطلاعات آماری مجموعه شهرداری، مناطق و سازمان های وابسته.
  • ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری یکپارچه شهرداری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز درخصوص MIS شهرداری.
  •  پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارایه گزارش های عملکردی تحلیلی.
  •  تنظیم و ارایه گزارش عملکرد واحدهای مختلف شهرداری به مسئولین ذیربط .
  • بررسی و تهیه گزارشات دوره ای حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی و... درباره هریک از موضوعات مورد بررسی.
  • تهیه گزارشات آماری شامل: ماهنامه، فصلنامه و سالنامه آماری شهر و شهرداری.
  • نگهداری و به روزرسانی پورتال خدمات شهروندی و بانک اطلاعات شهری )بر اساس آمار جمع آوری شده(.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.